e-hvtd v2.0 (9175)

地帶 địa đái
♦Khu vực, phạm vi. ◎Như: giá lí thị nguy hiểm địa đái, thỉnh vật kháo cận , .