e-hvtd v2.0 (9175)

地址 địa chỉ
♦Chỗ ở hoặc chỗ liên lạc thông tin. ☆Tương tự: địa điểm , trụ chỉ .