e-hvtd v2.0 (9175)

地質 địa chất
♦Tính chất đất đá của vỏ trái đất: phân loại, thành phần, phân bố, kết cấu.