e-hvtd v2.0 (9175)

地盤 địa bàn
♦Ngày xưa chỉ la bàn.
♦Ngày xưa nhà thuật số gọi mười hai thần phương vị dưới đất là địa bàn .
♦Nền móng xây cất. ◇Chu Tử ngữ loại : Như nhân khởi ốc tương tự, tu tiên đả cá địa bàn , (Quyển thập tứ).
♦Phạm vi dùng làm cơ sở hoạt động. ◎Như: na lưỡng cá bang phái vị liễu tranh đoạt địa bàn, phát sanh liễu kích liệt đích giới đấu , .
♦Vỏ trái đất. ☆Tương tự: địa bì , thổ địa .