e-hvtd v2.0 (9175)

博物學 bác vật học
♦Khoa học nghiên cứu các loại sự vật trong tự nhiên giới.
♦Gọi chung khoa học nghiên cứu động vật, thực vật, quáng vật...