e-hvtd v2.0 (9175)

大字 đại tự
♦Thông thường, chữ viết cao từ một tấc trở lên gọi là đại tự , tiếng để phân biệt với tiểu tự .
♦Phiếm chỉ tiếng phổ thông. ◎Như: đại tự thức bất đắc kỉ cá không biết một chữ nghĩa nào cả.