e-hvtd v2.0 (9175)

大兄 đại huynh
♦Anh cả. ◇Nhạc phủ thi tập : Đại huynh ngôn bạn phạn, đại tẩu ngôn thị mã , (Cô nhi hành ).
♦Bằng hữu tôn xưng với nhau.