e-hvtd v2.0 (9175)

大海 đại hải
♦Biển lớn.
♦Bát lớn hoặc chén rượu lớn. ◇Hồng Lâu Mộng : Tiết Bàn chấp hồ, Bảo Ngọc bả trản, châm liễu lưỡng đại hải , , (Đệ nhị thập lục hồi) Tiết Bàn nắm bầu, Bảo Ngọc cầm bát, rót đầy hai chén lớn.