e-hvtd v2.0 (9175)

大覺 đại giác
♦Giác ngộ triệt để. ◇Trang Tử : Thả hữu đại giác, nhi hậu tri thử kì đại mộng dã , (Tề vật luận ) Vả lại có thức lớn, rồi mới biết đó là giấc chiêm bao lớn.