e-hvtd v2.0 (9175)

大同小異 đại đồng tiểu dị
♦Đại cương giống nhau, chỉ khác nhau chút ít không đáng kể. ◇Mã Nam Thôn : Độc giả tổng giác đắc hữu hứa đa văn chương, tự hồ đô đại đồng tiểu dị, thiên thiên nhất luật, một hữu thập ma tân đông tây , , , 西 (Yên San dạ thoại , Bát cổ dư nghiệt ).
♦★Tương phản: thiên huyền địa cách , thiên sai địa biệt , thiên nhưỡng chi biệt , tuyệt bất tương đồng , huýnh nhiên bất đồng .