e-hvtd v2.0 (9175)

大帝 đại đế
♦Trời. § Cũng nói thiên đế .
♦Vua lớn.