e-hvtd v2.0 (9175)

南海 nam hải
♦Biển ở phương nam.
♦Tên huyện ở Quảng Châu .