e-hvtd v2.0 (9175)

多妻制 đa thê chế
♦Chế độ hôn nhân cho phép một người chồng có hai hoặc nhiều người vợ.