e-hvtd v2.0 (9175)

南半球 nam bán cầu
♦Nửa phần địa cầu về phía nam đường xích đạo.