e-hvtd v2.0 (9175)

多管 đa quản
♦☆Tương tự: đa bán , đại khái , đa phần , đa định , đa cảm .