e-hvtd v2.0 (9175)

吹管 xuy quản
♦Nhạc khí như ống sáo, địch.
♦Thổi ống sáo.
♦Cái ống để thổi lửa.