e-hvtd v2.0 (9175)

味覺器 vị giác khí
♦☆Tương tự: vị quan .