e-hvtd v2.0 (9175)

勿藥有喜 vật dược hữu hỉ
♦Không cần thuốc mà khỏi. Nghĩa bóng: Việc tự nhiên thành. ◇Dịch Kinh : Vô vọng chi tật, vật dược hữu hỉ (Vọng quái , cửu ngũ ) , Không làm càn mà bị bệnh (gặp tai họa), không cần thuốc mà khỏi (có tin mừng).