e-hvtd v2.0 (9175)

即位 tức vị
♦Vua hoặc chư hầu lên ngôi. ◇Tục tư trị thông giám : Kim chủ dĩ lập vi thái tử, hữu quá, thượng thiết trách chi; cập tức vị, thủy miễn hạ sở , , ; , (Tống Lí Tông thiệu định tứ niên ).