e-hvtd v2.0 (9175)

即是 tức thị
♦Chính là.
♦Như thế. ◇Trang Tử : Tri chỉ hồ kì sở bất năng tri, chí hĩ! Nhược hữu bất tức thị giả, thiên quân bại chi , ! , (Canh Tang Sở ) Biết dừng ở chỗ không thể biết, Rất mực rồi! Nếu có kẻ chẳng được như thế, cân trời làm hỏng nó.