e-hvtd v2.0 (9175)

即時 tức thì
♦Ngay lúc đó, lập tức. Cũng nói tức khắc .