e-hvtd v2.0 (9175)

即景 tức cảnh
♦Phong cảnh trước mắt. ◇Tiền Khởi : Tức cảnh chân đào nguyên (Sơ hoàng thụ phó Lam Điền huyện tác ).
♦Ngâm vịnh, ca xướng, vẽ tranh do cảm hứng đối với phong cảnh trước mắt. ◎Như: tức cảnh thi thơ tức cảnh.