e-hvtd v2.0 (9175)

司法 tư pháp
♦Cơ quan kiểm soát hoặc pháp viện y theo pháp luật mà xét xử.
♦Chức quan thời xưa, lo về hình phạt.