e-hvtd v2.0 (9175)

助詞 trợ từ
♦Hư từ bổ nghĩa cho những từ khác. Ngày nay, tiếng phổ thông phân biệt ba loại trợ từ : kết cấu trợ từ (như đích , đắc ), thì thái trợ từ (như liễu , quá ) và ngữ khí trợ từ (như mạ , ba ).