e-hvtd v2.0 (9175)

助力 trợ lực
♦Giúp sức, bang trợ.