e-hvtd v2.0 (9175)

助教 trợ giáo
♦Tên chức vụ về giáo dục. Phụ tá giáo thụ , dưới bậc giảng sư .
♦Tên chức quan. Có từ đời nhà Tấn ở Trung Quốc, phụ giúp việc tế tửu, tương đương với chức bác sĩ giáo đạo học sinh.