e-hvtd v2.0 (9175)

受理 thụ lí
♦Trong việc tố tụng, tòa án nhận là có lí do đưa kiện để mà tiếp thụ phân xử. ★Tương phản: bác hồi .