e-hvtd v2.0 (9175)

受戒 thụ giới
♦Người gia nhập Tăng-già , tự nguyện giữ giới luật. § Có giới luật cho cư sĩ, cho tỉ-khâu (cụ túc giới ).