e-hvtd v2.0 (9175)

千古 thiên cổ
♦Nghìn xưa, rất lâu đời.
♦Chỉ người đã chết. ◎Như: nhất triêu thành thiên cổ dã một sớm đã ra người thiên cổ.