e-hvtd v2.0 (9175)

半日 bán nhật
♦Nửa ngày, một buổi. ☆Tương tự: bán thiên .
♦Một hồi lâu. ◇Hồng Lâu Mộng : Trụy Nhi thính thuyết, dã bán nhật bất ngôn ngữ , (Đệ nhị thập thất hồi) Trụy Nhi nghe nói, (thừ ra) một lúc không nói năng. ☆Tương tự: bán không , ngận cửu .