e-hvtd v2.0 (9175)

參政 tham chính
♦Tham gia làm việc chính trị.
♦Tên chức quan, nói tắt của tham tri chính sự .