e-hvtd v2.0 (9175)

哨兵 tiêu binh
♦Lính đóng đồn, lính canh. ☆Tương tự: tiêm binh , xích hậu .