e-hvtd v2.0 (9175)

君子花 quân tử hoa
♦Chỉ hoa sen. Hoa sen ở gần bùn mà không nhiễm mùi hôi tanh, nên người ta ví với người quân tử ở trong đám tục mà không theo thói tục.
♦Chỉ hoa cúc. ◇Cao Khải : Cúc bổn quân tử hoa, U tư khả tương thân , 姿 (Cúc lân thi ) Cúc vốn là hoa quân tử, Kín đáo thùy mị, có thể thân.