e-hvtd v2.0 (9175)

匪賊 phỉ tặc
♦Giặc cướp.
♦☆Tương tự: cường đạo , thổ phỉ .