e-hvtd v2.0 (9175)

品評 phẩm bình
♦Bình luận hơn kém cao thấp. ◎Như: phẩm bình thi văn . § Cũng nói bình phẩm .