e-hvtd v2.0 (9175)

叵信 phả tín
♦Không thể tin được. ◇Tam quốc chí : Bố nhân chỉ Bị (Lưu Bị) viết: Thị nhi tối phả tín giả (): (Lữ Bố truyện ) Lữ Bố liền chỉ Lưu Bị nói: Đây là một người tuyệt không thể tin cậy được.