e-hvtd v2.0 (9175)

臥薪嘗膽 ngọa tân thường đảm
♦Nằm gai nếm mật. § Việt Vương Câu Tiễn sau khi thua trận, nằm chiếu cỏ, ra vào thường nếm mật đắng để tự nhắc nhở mình đừng quên hận cũ.