e-hvtd v2.0 (9175)

臥龍 ngọa long
♦Con rồng nằm. ◇Dữu Tín : Ám thạch nghi tàng hổ, Bàn căn tự ngọa long , (Đồng hội hà dương công tân tạo san trì liêu đắc ngụ mục ).
♦Tỉ dụ người kì tài chưa hiển đạt. ◇Tam quốc chí : Gia Cát Khổng Minh giả, ngọa long dã. Tướng quân khởi nguyện kiến chi hồ? , . ? (Gia Cát Lượng truyện ) Gia Cát Khổng Minh, chính là một con rồng nằm. Tướng quân có muốn yết kiến ông ta không?