e-hvtd v2.0 (9175)

午時 ngọ thời
♦Ngày xưa, giờ Ngọ là thời gian từ 11 đến 13 giờ. Bây giờ, ngọ thời chỉ khoảng 12 giờ trưa.