e-hvtd v2.0 (9175)

午門 ngọ môn
♦Cửa chính của hoàng thành ngày xưa.