e-hvtd v2.0 (9175)

南無 nam mô
♦Phiên âm tiếng Phạn namas, dịch nghĩa ra là: quy mệnh, kỉnh lễ, cứu ngã, độ ngã. Nam mô là câu nói của chúng sinh khi hướng về Phật, quy y tín thuận. ◇Pháp Hoa Kinh : Ngã văn thánh sư tử, thâm tịnh vi diệu âm, hỉ xưng nam mô Phật , , (Quyển nhất).