e-hvtd v2.0 (9175)

南越 nam việt
♦Tên nước, Triệu Đà làm vua xưng là Nam Việt Vương , ở Quảng Đông và Quảng Tây bây giờ.