e-hvtd v2.0 (9175)

南朝 nam triều
♦Triều đình phương Nam, chỉ triều đình Việt Nam, để phân biệt với Bắc triều, là triều đình Trung Hoa.
♦Triều đình Huế (nước Việt Nam) thời Pháp thuộc.
♦Xem Nam Bắc triều .