e-hvtd v2.0 (9175)

南風 nam phong
♦Gió thổi từ phương nam.
♦Tên một nhạc khúc tương truyền do vua Thuấn sáng tác.
♦Âm nhạc của phương Nam.
♦Chỉ thiên Quốc Phong trong kinh Thi.