e-hvtd v2.0 (9175)

南人 nam nhân
♦Người phương nam.
♦Thời nhà Kim , nhà Nguyên bên Trung Quốc, người Mông Cổ gọi người nước Tống nam nhân .