e-hvtd v2.0 (9175)

南針 nam châm
♦ Tức chỉ nam châm : khí cụ chỉ phương hướng nam bắc. Tỉ dụ chỉ đạo và chuẩn tắc. § Cũng viết là nam châm .