e-hvtd v2.0 (9175)

募兵 mộ binh
♦Tuyển mộ quân lính. ★Tương phản: trưng binh .