e-hvtd v2.0 (9175)

命婦 mệnh phụ
♦Người đàn bà có tước phong. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Toại trảm Lưu Diễm, tự thử mệnh phụ bất hứa nhập triều , (Đệ nhất nhất ngũ hồi) Bèn chém Lưu Diễm, từ đó các mệnh phụ bị cấm không được vào chầu.