e-hvtd v2.0 (9175)

命門 mệnh môn
♦Kinh huyệt ở khoảng giữa hai trái thận.
♦Danh từ thuật số, chỉ hai bên má, gần tai.