e-hvtd v2.0 (9175)

命名 mệnh danh
♦Đặt tên. § Cũng gọi là định danh .